ben-n
領域鉱物
ラテン名Benzenum nitricum
英語Benzinum nitricum (Clarke), Nitrobenzene, Nitrobenzol(e), Mirbane, Oil of mirbane.
カナベンゼナムN
日本語ベンゼナム・ニトリカム
ポテンシー容量価格
LM012ml¥600 購入
LM022ml¥600 購入
LM032ml¥600 購入
合計 3 件。